Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi Příjemcem opravy dále jen „zhotovitel“

Petr Matyáš

IČ: 00705331

DIČ: CZ9108094655

se sídlem: Petrov 14, 696 65

zapsané u živnostenském rejstříku.

kontaktní údaje:

e-mail: info@doktormobil.com

telefon:  736 162 555

a objednavatelem uvedeným v servisním nebo reklamačním protokolu, dále jen „zákazník“

1.2 Smlouva je uzavřena písemně formou Servisního protokolu, je podepsán zákazníkem i zhotovitelem a slouží jako doklad o příjmu zařízení do opravy (dokument označený “Servisní protokol ” s konkrétním číslem zakázky ve dvou kopii. Jedna pro zákazníka druhá pro zhotovitele).

1.3 Předmětem smlouvy je oprava zařízení dle požadavku zákazníka (dále zakázka).

1.4 Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a použity výhradně pro účely komunikace se zákazníkem.

1.5 Zhotovitel provádí pouze pozáruční servis zařízení. Zákazník předáním zařízení do opravy dává zhotoviteli souhlas s porušením záručních plomb výrobce či prodejce. Zhotovitel zajišťuje, zprostředkovává také záruční servis zařízení za poplatek 1000,-

1.6. V případě, že je zařízení předáno osobně zákazníkem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.7 Zhotovitel si vyhrazuje právo nepřijmout do opravy zařízení, které nelze z povahy závady opravit, nebo zákazník vyžaduje termín opravy, který není možné splnit.

1.8 Při zaslání zařízení k opravě přepravní společností, zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto servisní podmínky.

1.9 Zákazník má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk servisních podmínek, platných ke dni uzavření Smlouvy, případně jsou k dispozici 24 hodin denně na webové stránce.

1.9.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

1.9.2 Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

1.10 Zákazník má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk aktuálního ceníku, platného ke dni uzavření    Smlouvy, případně je k dispozici 24 hodin denně na webové stránce.

 1. Předpoládaná Doba opravy

2.1 Zhotovitel nabízí zákazníkům 3 možnosti přijetí zakázek do opravy. Jsou označovány jako Vůbec nespěchá, spěchá, velmi urgent.

2.1.1 “lehce náročné zakázky” (výměna LCD displejů, výměna baterií, dock konektorů a podobných) – zakázka je oprava řádně přijatá, při které zhotovitel garantuje zákazníkovi dobu opravy do 5 dnů pokud je následující den dnem pracovním, od chvíle kdy zákazník podepsal smlouvu o předání zařízení, ovšem za předpokladu je-li to technicky proveditelné. Do této doby se nezapočítává přeprava opraveného zařízení k zákazníkovi, doba po kterou se čeká na dodání náhradních dílů nutných k opravě zařízení ani doba po kterou se čeká na vyjádření nebo interakci zákazníka například ke schválení částky za opravu.

2.1.2 “středně náročné zakázky” (čištění po polití tekutinou, diagnostika ihned neodhalitelné závady a podobných) – zakázka je oprava řádně přijatá, při které zhotovitel garantuje zákazníkovi dobu opravy do 10 pracovních dnů po dni uzavření smlouvy a zároveň, je-li to technicky proveditelné. Do této doby se nezapočítává přeprava opraveného zařízení k zákazníkovi, doba po kterou se čeká na dodání náhradních dílů nutných k opravě zařízení ani doba po kterou se čeká na vyjádření nebo interakci zákazníka například ke schválení částky za opravu.

2.1.3 “velmi náročné zakázky” (oprava/výměna čipů na základní desce a podobné) – zakázka je oprava řádně přijatá, při které zhotovitel garantuje zákazníkovi dobu opravy do 6 týdnů po dni uzavření smlouvy a zároveň, je-li to technicky proveditelné. Do této doby se nezapočítává přeprava opraveného zařízení k zákazníkovi, doba po kterou se čeká na dodání náhradních dílů nutných k opravě zařízení ani doba po kterou se čeká na vyjádření nebo interakci zákazníka například ke schválení částky za opravu. Tento program je k dispozici pouze při zaplacení 75 % zálohy z odhadované ceny. Tyto zakázky vyřizuje externí servis.

2.2 Při neočekávaném prodloužení doby opravy, jako je doba dodání náhradních dílů či součástek nebo opravě poškození, které nebylo zjevné při příjmu do opravy je o tomto prodloužení informován zhotovitelem u zakázek přijatých dle bodu 2.1.1., 2.1.2 a 2.1.3 Servisních podmínek.

 1. Cena za opravu

3.1 Skutečnou cenu za opravu je ve většině případů možné stanovit až po provedení diagnostiky závady měřením nebo po částečné či kompletní opravě. Nelze se domáhat odhadu ceny za opravu před provedením těchto úkonů. Po zjištění přesné ceny je zákazník informován o ceně za opravu a stále má možnost zrušit zakázku dle bodu 9.3 a 3.8.2 Servisních podmínek. U některých oprav zařízení, zejména u zakázek s výměnou dílů je možné cenu stanovit předem dle bodu 3.2. Servisních podmínek.

3.2 Součástí smlouvy je Zákazníkem akceptovaná předběžná cena dále jen “PC”. Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy PC stanovit, má se zato, že PC je stanovena v minimální výši 400 Kč ve všech případech. Požadavek zákazníka na přijetí věci k opravě bez stanovení předběžné ceny je neoprávněný, jelikož je v rozporu s § 636 odst. 1 občanského zákoníku.

3.3 Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou PC o více než 20%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat. Naposledy sjednaná PC je i ta PC, kterou zhotovitel se zákazníkem konzultoval telefonicky.

3.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální limitní ceny na straně objednatele.

3.5 Zhotovitel se zavazuje ZDARMA předložit objednateli ke schválení limitní cenu zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli ZDARMA společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení.

3.6 Odmítne-li zákazník zaplatit cenu účtovanou dle smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení smlouvy na straně zákazníka. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele se zákazníkem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc zákazníkovi až do zaplacení ceny nevydat. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

3.7 Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je 400,– Kč. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele. Jestliže si objednatel vyžádá sdělení výčtu prací a materiálu i po ukončení zakázky, je tento úkon rovněž zpoplatněn částkou 400,– Kč

3.8 Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

3.8.1 Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.

3.8.2 Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

3.9 Zákazník je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení znemožněno vlivem bezpečnostního hesla řádně zkontrolovat, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za zákazníkem neposkytnuté informace o závadách.

 1. Další ustanovení

4.1 Zhotovitel neručí za data na opravovaném zařízení. Doporučujeme zálohovat data před předáním zařízení do opravy. Na reklamace z důvodu ztráty dat nebude brán zřetel.

4.2 Zhotovitel neručí za skryté vady, které se projeví až při opravě.

4.3 Zhotovitel služby neodpovídá za závady zboží nezpůsobené diagnostickým a servisním zásahem, ať již jde o vady vzniklé běžným opotřebením nebo dřívějším užíváním věci, jejím balením a dopravou k zhotoviteli služeb atp. Na takové vady zhotovitel služby zákazníka upozorňuje tehdy, mají-li vliv na zvolený způsob opravy, její cenu a funkčnost výrobku po provedené opravě nebo vliv na sdělení pokynu zákazníka k opravě.

4.4 Zákazník je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení při převzetí na provozovně společnosti. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční.

4.5 V případě, že zákazník obdrží zařízení po opravě přepravní společností (smluvním partnerem zhotovitele), dále přepravce, je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení po převzetí od přepravce do 24 hodin a při případných neshodách neprodleně kontaktovat zhotovitele nejpozději následující pracovní den po převzetí.

4.6 Zhotovitel odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady při příjmu zařízení do opravy. Zákazník je povinen si překontrolovat znění obsažené ve smlouvě.

 1. Záruka

5.1 Na provedenou práci poskytuje zhotovitel záruku 12 měsíců od data ukončení zakázky ve smyslu §654 Občanského zákoníku.

5.2 Na nové náhradní díly použité při opravě poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců od data ukončení zakázky.

5.3 Na použité náhradní díly použité při opravě poskytuje zhotovitel záruku 1 měsíc od data ukončení zakázky.

5.6 V případě mechanického poškození zařízení záruka zaniká

5.4 Faktura (servisní protokol) vystavená zákazníkovi při převzetí opravovaného produktu nebo při dodání přepravcem slouží zároveň jako záruční list.

5.5 Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení ihned při převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

5.7 Výjimky ze záruky

5.7.1 Repase akumulátorů a nové baterie záruka 6 měsíců na články proti probití, výraznou ztrátu kapacity jednotlivých článků v baterii, rozletování spojů. Záruka se nevztahuje na rovnoměrný úbytek kapacity všech článků baterie v důsledku jejího používání, což je obvyklý jev běžný u všech akumulátorových baterií.

5.7.2 Prodej repasované výpočetní techniky a mobilních zařízení je 6 měsíců.

5.7.3 Oprava zařízení které přišlo do kontaktu s kapalinou. Zhotovitel neručí za stejnou funkčnost jakou mělo zařízení před přijetím opravy ani po výdeji.

 1. Záruční opravy servisu

6.1 Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

6.2 Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy

6.3 Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech

6.3.1 Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční.

6.3.2 Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení.

6.3.3 Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

6.3.4 Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu.

6.3.5 Je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby.

6.3.6 Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele.

6.3.7 Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení zařízení k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení.

6.3.8 Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.

6.3.9 Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

6.4 Pokud zákazník využije společnost Doktormobil.cz jako zprostředkovatele záruční opravy zařízení, které bylo zakoupeno na českém trhu jako nové, a tudíž s dvou roční zárukou a zároveň zákazník vyžaduje provést opravu záručně, potom společnost Doktormobil.cz zprostředkuje takovouto opravu na žádost zákazníka a je oprávněna si naúčtovat 500,-  za zprostředkování a zajištění záruční opravy zařízení nakoupeného u třetí strany.

 1. Oprava kapalinou zasažených zařízení

7.1 Pokud je opravováno zařízení zasažené kapalinou je označováno jako vytopené, polité či zoxidované. Zařízení může být takto označeno i v průběhu opravy, pokud není zasažení kapalinou zřejmé při příjmu do opravy. Při takto dodatečném označení zakázky je zákazník informován před započetím opravy. Na práci při opravě zařízení zasaženém kapalinou je poskytována záruka dle bodu 5.1 Servisních podmínek, ovšem zákazník si je vědom, že tato oprava není rovnocenná opravě, která je doporučená autorizovaným servisem, tzn. výměnou zasaženého dílu. Zákazník si je také vědom, že bez použití velmi nákladných metod zjištění rozsahu poškození, není možné zaručit plnou funkčnost součástí, které nebyly opravovány.

 1. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

8.1 Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Na požadavek zákazníka k zachování dat ve svěřených zařízeních je tedy pohlíženo jako na neoprávněný a nebude na něj zhotovitelem brán zřetel – zmíněný požadavek se považuje za neplatný i v případě, kdy je ve Smlouvě výslovně uveden. Zákazník by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.

8.2 Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

8.3 Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

8.4 Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy / servisního zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

8.5 Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v oboru výpočetní techniky. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání zařízení třetí osobě přepravě do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

8.6 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

8.7 Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

 1. Vadné díly a jejich výměna

9.1 Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

9.2 Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

9.3 Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

9.4 Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange systému“ (vadný blok se u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou), není možné požadovat vrácení vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem subdodavatele zhotovitele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek.

 1. Doprava zařízení k opravě

10.1 Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

10.2 Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku přepravy, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

 1. Reklamace

11.1 Zákazník má právo reklamovat opravu u zhotovitele po dobu záruky dle bodu 5. Servisních podmínek. Doba pro vyřízení reklamace je dle §19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele stanovena na 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo může být dohodnuta se zákazníkem doba delší.

 1. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě zákazníkovi

12.1 Zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku na telefonním čísle 736 162 555 zároveň poslat e-mailem hlášení škody na adresu info(zavinac)doktormobil.cz. Ve zprávě uvede číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu.

12.2 Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

12.3 Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

12.4 S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny pracovníka zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

12.5 V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

 1. Vyzvednutí zakázky

13.1 V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

13.2 Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,–Kč /den.

13.3 V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

 1. Zhotovitel neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem. V případě, že si zákazník přeje na svém přístroji provést opravu či výměnu a poskytne servisu své vlastní náhradní díly, bere na vědomí, že na tyto náhradní díly, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne zhotovitel záruku, i v případě pozdějších skrytých vad v přístroji a nebude možné tyto případné vady později reklamovat. Zhotovitel si vyhrazuje právo v krajním případě danou opravu odmítnout.
 1. Upozornění o ztrátě vlastnosti Touch ID

16.1 Zhotovitel tímto upozorňuje zákazníka, že při opravě zařízení Apple iPhone 5S a novějších o tom, že při výměně tzv. HOME BUTTON ztrácí zařízení vlastnost Touch ID (čtečka otisků prstu). Telefon tedy nepůjde odemknout otiskem prstu, ale pouze číselným kódem na obrazovce.

 1. Oprava základní desky externím servisem

17.1 Zhotovitel poskytuje opravy základních desek zprostředkovaně  externím servisem. V případě neopravitelné závady na základní desce si zhotovitel nárokuje poplatek 400 Kč, který zahrnuje dopravné a práci specializovaného servisního technika externího servisu. V případě opravitelnosti je zákazník vyrozumněn cenou opravy viz. servisní list.

 1. Závěrečná ustanovení

18.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu servisniho nebo reklamačníh protokolu.

cs_CZ
Wbové stránky používají soubory cookie k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. View more
Rozumím
Call Now Button